ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ

خدا با تو است!

خدا با تو است!

اگر میتوانی اقیانوس بــاش، اگر نه دریــــا بـــاش اگر نه حداقل رودخانه باش اگر نمیتوانی یک رود کوچک باش   امـــــــا هرگز مــــرداب نـــشو نــهــــری بـــاش جاری، زلال و مــهــربان و با جــــوشــــــــــش زیـــبایــــــت مهربانی را بـــه هــــمـــه هــ...

خدا در قلب ماست!

خدا در قلب ماست!

خدا در دستی ست که به یاری می گیری در قلبی ست که شاد می کنی در لبخندی ست که به لب می نشانی خدا در عطر خوش نانی ست که به دیگران می دهی در جشن و سروری ست که برای دیگران بپا می کنی آنجاست که عهد می بندی و عمل می کنی خدا ،در تو ،با تو ، و برای توست سهراب س...