ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ

خدا در قلب ماست!

خدا در قلب ماست!

خدا در دستی ست که به یاری می گیری در قلبی ست که شاد می کنی در لبخندی ست که به لب می نشانی خدا در عطر خوش نانی ست که به دیگران می دهی در جشن و سروری ست که برای دیگران بپا می کنی آنجاست که عهد می بندی و عمل می کنی خدا ،در تو ،با تو ، و برای توست سهراب س...